top

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

1. Consument: De natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
2. Bedrijf: De natuurlijk persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
3. Opdrachtgever: Het Bedrijf of de Consument die de Overeenkomst (op afstand) aangaat met Mireille Hoekstra®.
4. Dienstverlener: De aanbieder van Diensten aan Opdrachtgever, hierna: Mireille Hoekstra®.
5. Aanbod: Ieder Aanbod door Mireille Hoekstra® aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten.
6. Diensten: De diensten die Mireille Hoekstra® verricht zijn: diensten op het gebied van coaching, consulting, workshops of aanverwante werkzaamheden. De soorten dienstverlening worden nader benoemd in artikel 4 van deze algemene voorwaarden.
7. Overeenkomst: De Overeenkomst tot het verlenen van een of meerdere Diensten door Mireille Hoekstra®.

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten waarbij door Opdrachtnemer diensten worden aangeboden of geleverd.

2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere Overeenkomst waarbij voor de uitvoering door Opdrachtnemer derden worden betrokken.

3.Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn overeengekomen.

4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij Opdrachtnemer deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

5. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en Opdrachtnemer treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging overeen te komen. Dit zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

Artikel 3 Offertes en totstandkoming van de Overeenkomst

1. Alle door Opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30dagen, tenzij uitdrukkelijk een andere termijn is overeengekomen. Opdrachtnemer is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging aan Opdrachtnemer is bevestigd.

2. Deprijzen in de offertes zijn exclusief btw tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever, indien Opdrachtnemer een tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gemaakte afspraak schriftelijk bevestigt en de Opdrachtgever de juistheid daarvan niet binnen tien werkdagen of – als die termijn korter is – vóór aanvang van de werkzaamheden schriftelijk betwist.

4. Een overeenkomst met Opdrachtgever kan ook tot stand komen, indien op verzoek met of namens Opdrachtnemer een gesprek is gevoerd, op basis waarvan partijen het eens worden over een begeleidingstraject/consulting traject en dat gevolgd wordt door toezending door Opdrachtnemer van een factuur.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten vaneen gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

6.Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst

1. Iedere Overeenkomst leidt voor Opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting. De Opdrachtnemer dient de verplichtingen na te komen naar beste kunnen met de nodige zorgvuldigheid. Er ontstaat geenszins een resultaatsverplichting, aangezien het resultaat niet enkel van de Opdrachtnemer afhankelijk is. Op Opdrachtgever rust een inspanningsverplichting om de aanwijzingen en ondersteuning van de Opdrachtnemer naar beste kunnen en zorgvuldig op te volgen.

2. Opdrachtnemer biedt de volgende soorten dienstverlening aan:

·       Executive coaching;
·       Balance Breathing coaching;
·       Conflictconsultancy;
·       Workshoptrainingen;
·       Alle aanverwante en gerelateerde dienstverleningen.

3. Alle werkzaamheden die de Opdrachtnemer namens de Opdrachtgever uitvoert ten behoeve van bovengenoemde dienstverlening. Er kan gekozen worden voor een pakket. De pakketten verschillen met betrekking tot de duur van het traject. Indien erg een pakket gekozen wordt dan worden de werkzaamheden per uur of per losse eenheid berekend.

4. In alle gevallen waarin Opdrachtnemer dat nuttig of noodzakelijk acht heeft hij het recht om – in overleg met Opdrachtgever – bepaalde werkzaamheden te latenuitvoeren door derden of zich te laten bijstaan door derden. Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor de fouten en/of onzorgvuldigheden van de voor de opdracht ingeschakelde derde(n).

5. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst juist, volledig en tijdig aan Opdrachtnemer worden gegeven. Indien de voor de benodigde gegevens niet tijdig zijn gegeven, kan Opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht opschorten en extra vertragingskosten aan Opdrachtgever inrekening te brengen.

6. Indien er voor het opleveren van de Opdracht een termijn is overeengekomen dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn kan de Opdrachtnemer redelijkerwijze niet worden aangerekend. Opdrachtgever kan om die reden de overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. Bij overschrijding van de overeengekomen termijn kan er een nieuwe redelijke termijn worden gesteld voor de uitvoering van de opdracht. Overschrijding de nieuwe termijn kan er indien Opdrachtgever en Opdrachtnemer in goed overleg het niet eens worden, worden overgegaan tot voor ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 5 Geheimhouding

1. Gesprekken tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever/coachee worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Opdrachtgever/coachee is medegedeeld of als dit redelijkerwijze voortvloeit uit de gegeven informatie. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele werknemers of derden die door hem bij een opdracht worden ingeschakeld. Opdrachtnemer zal dan ook aan niemand, ook niet aan Opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze gesprekken, tenzij de coachee hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

2. Opdrachtnemer zal zowel tijdens als na afloop van de overeenkomst(en) met Opdrachtgever alle gegevens en kennis van Opdrachtgever die in het kader van de overeenkomst(en) met Opdrachtgever zijn verstrekt, geheimhouden en daar zorgvuldig mee omgaan, tenzij anders overeengekomen, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens.

Artikel 6 Intellectuele Eigendomsrechten

1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Mireille Hoekstra® berusten uitsluitend bij Mireille Hoekstra® en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever.

2. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken waarop de IE-rechten en auteursrechten van Mireille Hoekstra® rusten te openbaren en/ofte vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Mireille Hoekstra®. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Mireille Hoekstra® opgeleverde zaken, dient Mireille Hoekstra® expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.

3. Het is Opdrachtgever verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Mireille Hoekstra® rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

4. Opdrachtnemer is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele opdrachtgevers dan wel coachees.

Artikel 7 Tarieven en betaling

1. De tarieven van Opdrachtnemer bestaat, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, uit een vooraf bepaald vast bedrag per overeenkomst dan wel per geleverde dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door de Opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid.

2. Alle tarieven zijn exclusief heffingen van overheidswege zoals omzetbelasting(Btw), alsmede exclusief reis-, locatie- en andere onkosten ten behoeve van Opdrachtgever gemaakt inclusief declaraties van ingeschakelde derden.

3. Opdrachtnemer kan Opdrachtgever verzoeken om een redelijk voorschot te betalen in verband met die Opdrachtgever verschuldigd is of zal worden en/of onkosten die ten behoeve van Opdrachtgever moeten worden gemaakt. Opdrachtnemer heeft, wanneer door hem een redelijk voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever het voorschot aan Opdrachtnemer heeft betaald.

4. Drie maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst kunnen prijsverhogingendoor Mireille Hoekstra® naar eigen inzicht worden toegepast. Indienprijsverhogingen binnen deze drie maanden plaatsvinden, kan dit enkel het gevolg zijn van een wettelijke regeling.

5. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting op welke wijze dan ook.

6. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de Opdrachtgever in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim aan Opdrachtnemer over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente met daarbij de administratiekosten die 10% bedragen van de openstaande facturen.

7. Ingeval er meerdere opdrachtgevers zijn, is elke Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de werkzaamheden ten behoeve van al deze Opdrachtgeverszijn verricht.

8. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere/andere factuur.

Artikel 8 Incassokosten

Indien Opdrachtnemer invorderingsmaatregelen treft tegen Opdrachtgever die in verzuim is, komen de kosten verband houdend met die invordering ten laste van Opdrachtgever, welke kosten gesteld worden op ten minste 10% van de openstaande facturen. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van eventueel in te schakelen incassobureaus, deurwaarders en/of advocaten.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

1. Opdrachtnemer is tegenover Opdrachtgever en/of coachee slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst. Daarvan is sprake indien Opdrachtnemer de overeenkomst niet met de vereiste zorgvuldigheid uitvoert.

2. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever en/of coachee beperkt tot het honorarium van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

3. Opdrachtnemer is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door Opdrachtgever dan wel coachee, waaronder begrepen onder meer gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.

4. Opdrachtnemer zal bij de inschakeling van niet in zijn organisatie werkzame derden (zoals adviseurs, deskundigen of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens Opdrachtgever dan wel coachee of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In dat geval is Opdrachtgever verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en de geleden schade op deze derden te verhalen.

5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever dan wel coachee geleden schade, van welke aard ook, indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van zijn opdracht is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer kenbaar was of hoorde te zijn.

6. Indien Opdrachtgever en/of de coachee een eventuele vordering jegens Opdrachtnemer niet binnen één jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van het jaar te vervallen.

Artikel 10 Annuleringsvoorwaarden

1. De in het kader van de overeenkomst bedoelde werkzaamheden worden geacht te starten per de datum van acceptatie door Opdrachtnemer.

2. Opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd, indien ook zonder te annuleren –geen gebruik wordt maakt van de overeengekomen diensten van Opdrachtnemer.

3. Annulering van een afspraak dient uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de afspraak door de Opdrachtgever en/of de coachee te worden gedaan. Indien de afspraak binnen 24 uur voorgaand aan de afspraak geannuleerd wordt door de Opdrachtgever en/of de coachee zal de volledige afspraak gefactureerd worden. Hierbij is de ontvangstbevestiging door de Opdrachtnemer leidend.

Artikel 11 Beëindiging van de Overeenkomst

1. Opdrachtnemer kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen doormiddel van een schriftelijke kennisgeving, indien enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk alsnog wordt nagekomen.

2. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk beëindigen, indien de andere partij in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard.

Artikel 12 Toepasselijk recht

1. Op elke Overeenkomst tussen Mireille Hoekstra® en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

2. Mireille Hoekstra® heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Indien er sprake is van wijziging zal de Opdrachtnemer de Opdrachtgever daarvan in kennis stellen en/of deze publiceren.

3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Mireille Hoekstra® en Opdrachtgever worden beslecht bij de bevoegde rechtelijke instantie in het arrondissementwaar Opdrachtnemer gevestigd is, tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.

Een coach, ook niets voor jou?

Wist je dat de meeste mensen geen contact opnemen met een coach om één van deze vier redenen? Er zijn ook goede redenen, om het toch gewoon te doen. Ik kan je zeker verder helpen, op één van de volgende gebieden:
Neem contact op
Mireille Hoekstra Conflictconsultant

Waar ben je naar op zoek?